COBISS
Дома  >  Центар ВБМ  >  За Центарот ВБМ
Центар ВБМ
Центар ВБМ - За Центарот ВБМ
  • планирање и координирање на активностите за компјутерско поврзување на библиотеките во Република Македонија,
  • обезбедување и одржување на заедничките компјутерски и комуникациски капацитети за работа на системот и централните сервиси,
  • управување со заемната библиографско-каталошка база на податоци COBIB.MK,
  • обезбедување на програмската поддршка COBISS и корисничка документација за заемната каталогизација, локалното библиотечно работење и други сервиси за сите членки на COBISS.MK,
  • стручна помош на библиотеките при набавка, инсталирање и одржување на компјутерската опрема,
  • обука и стручна помош на библиотеките и другите корисници на програмската поддршка и сервис COBISS.МК,
  • утврдување на оспособеноста на стручните библиотечни работници за учество во заемната каталогизација (во соработка со националната библиотека),
  • овозможување пристап до странски информациски сервиси и бази на податоци за потребите на библиотеките и другите корисници,
  • стручна помош на библиотеките при конверзија и пренос на податоци од други системи.