Хоме
Дома  >  Статистики, показатели на прираст ...
Статистики 2016
  • Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф, xлс)
  • Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци според типот на граѓа (пдф, xлс)
  • Статистика за користењето на услугите на зајмувањето (пдф, xлс)
  • Статистика за користењето на сервисот COBISS/OPAC - Мојата библиотека (пдф, xлс)
Архив
Показатели на прираст за системот COBISS.MK

Показатели на прираст 2012 2013 2014 2015 2016
Полноправни членки на системот COBISS.MK
- национална, универзитетски и високообразовни
- јавни
- специјализирани
- училишни
42
11
24
7
0
42
9
26
7
0
42
9
26
7
0
42
9
26
7
0
41
8
26
7
0
Корисници на апликациите COBISS3:
- COBISS3/Каталогизација
- COBISS3/Набавка
- COBISS3/Фонд
- COBISS3/Зајмување
- COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување
 
 
 
3
 
 
 
 
 
43
 
 
 
0
1
42
4
0
 
0
1
42
10
0
 
0
1
41
12
0
Број на библиографски записи:
- во заемната база на податоци COBIB.MK
- во локалните бази на податоци на библиотеките

520.225
809.641

537.346
851.529

555.018
911.220

571.576
965.345

585.149
1.011.157
Користење на заемната база на податоци и на локалните бази на податоци во COBISS/OPAC:
- пребарувања
- прикажани записи

 
351.310
369.726

 
352.729
334.282

 
365.576
326.659

 
335.072
310.364

 
327.972
318.662
Број на исписи на персонални библиографии 363 264 355 241 278
Број на библиотеки со автоматизирано зајмување:
- зајмување на граѓата
- продолжување на зајмувањето
- резервации на граѓата
4
100.973
22.845
527
5
130.042
25.093
1.164
7
137.591
22.953
1.551
12
210.007
28.621
1.202
13
246.117
29.881
653
Број на трансакции што ги направиле корисниците преку COBISS/OPAC:
- продолжување на зајмувањето
- резервации на граѓата
 
41
96
 
83
54
 
31
96
 
0
68
 
8
26
Користење на програмската поддршка COBISS3:
- број на реализирани набавки на монографски публикации (примероци)
- број на креирани записи
- податоци за фондот - прираст
- број на трансакции во зајмувањето и продолжувања
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
106.670
57.140
 
14.799
 
96.206
206.004
 
15.077
 
94.298
258.877
Број на документирани барања на корисниците за помош 240 664 700 148 360
Образование според програмата на IZUM:
- траење на курсевите (во денови)
- број на учесници

17
65

51
197

17
54

0
0

14
72
Број на доделени лиценци за заемна каталогизација 6 4 4 4 0